comprar
                      Nou usuari
Llibreria Medios
 
     
   

logo

i llibreria

adreça
mail


Trípodos

web català  
     novetats            calendari
 
 

Condicions Generals de Venda

1. Naturalesa del contracte

A través d'aquest portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferts per Librería Medios, sccl. (en endavant, "La Librería"). En aquells productes per als que La Librería no disposi d'existències en aquest moment, la seva intervenció es limitarà a canalitzar la sol. licitud del client davant la distribuïdora i, en cas de confirmar per part de la distribuïdora l'existència del producte sol.licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per a l'adquisició d'aquest producte a través d'aquest portal web sobre la base dels termes i condicions establerts.

2. Registrar-se com client

És imprescindible registrar-se a aquesta web per:
- Canviar la clau d'accés al compte.
- Consultar l'estat de les comandes pendents.
- Consultar o modificar les teves dades personals.
Per registrar-se com client vostè haurà d'omplir el formulari de registre, a l'apartat "Nou usuari" o bé en qualsevol moment en què se li demani la identificació d'accés (pàgina de 'login').
La seva adreça email i una contrasenya són les dades que l'identifiquen com a client. Si heu oblidat la contrasenya, seleccioneu l'opció corresponent i li enviarem a la bústia de correu.
Pot modificar les dades personals (canvi de domicili, correu electrònic, ...) o canviar la contrasenya entrant al seu compte. Si realitza una comanda, es tindran en compte per a aquesta les dades que tingui registrades en aquell moment.

3. Com comprar

L'idioma en què es confeccionarà el contracte entre La Llibrería i el Client és el castellà. Per comprar no és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de prémer el botó "comprar", s'accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d'enviament i pagament. Un cop formalitzada la compra, les seves dades de registre seran els tinguts en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per la Librería, el qual no serà accessible, tot i que si podrà veure l'estat de la seva comanda. Qualsevol error en la introducció de les seves dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d'haver formalitzat, s'haurà de posar en contacte immediat amb La Librería per comunicar aquesta incidència.
Els títols que consten a la base de dades corresponen a llibres que han estat donats d'alta en algun moment a la nostra llibreria, sent les dades que proporcionem els referits a aquest moment.
Per això, aquells títols que no són de "disponibilitat immediata" (llibre "no disponible"; llibre "esgotat") la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada pel distribuïdor, limitant La Librería a canalitzar la sol.licitud del client davant el distribuïdor . Una vegada confirmada per aquest l'existència i el preu del producte, s'informarà per email al client perquè, si escau, procedeixi a iniciar els tràmits de compra a través de la web.
Els preus indicats a la nostra web tenen inclòs l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

4. Justificant de recepció

Un cop formalitzada la compra, rebrà un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.

5. Forma de pagament

Vostè podrà triar la forma de pagament entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. Per a això haurà d'accedir a la "cistella de la compra" i triar al menú desplegable quina de les diferents formes de pagament és la que desitja.

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades d'enviament i facturació són els que consten a la fitxa de registre del client. Només caldrà introduir les dades de facturació si són diferents de les d'enviament.

7. Enviament

En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament es sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un sol enviament, sempre que sigui possible i que això no demori en excés el lliurament.
El cost definitiu de l'enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades, i sempre abans de confirmar la seva compra. Aquest import inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.
En enviaments a països no comunitaris La Librería no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

8. Recollides

És possible recollir la comanda a La Librería, dins l'horari establert i sempre que s'hagi rebut confirmació que està disponible.

9. Lliurament de la comanda i la factura

La Librería farà lliurament de la corresponent factura simplificada al client en el moment de lliurament de la comanda. Per a enviaments nacionals, l'enviament de la comanda es realitzarà dins dels 7 dies hàbils des de la formalització de la compra. Per a enviaments internacionals, el termini de lliurament haurà de ser prèviament consultat amb La Librería. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l'enviament.

10. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que es demanen són sempre les estrictament necessàries. La Librería es compromet a no donar un altre ús que l'acordat i a no cedir ni vendre'ls a tercers sota cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de la Librería. El client pot en qualsevol moment accedir-hi, des de la mateixa web, per modificar-los.

11. Com consultar l'estat d'una comanda

Per consultar l'estat de les seves comandes pendents ha d'entrar al seu compte. Després d'identificar-se podrà accedir a la seva pàgina de comandes, on trobarà els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l'estat de la comanda.

12. Cancel.lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que l'enviament es faci efectiu. Si rebem avís de cancel.lació un cop el paquet estigui enviat, ho considerarem una devolució.
Si vostè decideix exercir el seu dret de desistiment, simplement ha de fer-ho saber indicant el número de comanda, i remetent el producte pel mateix conducte que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals des de la recepció del producte, sempre que aquests no hagin estat oberts ni usats i conservin, si s'escau, el precinte o embalatge original. Això no és aplicable a la venda d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa, no puguin ser objecte de devolució, entre els quals es troben els ebook i altres articles inclosos en l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament són a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, La Librería es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i enviament. Si no es pot fer el canvi, es reintegrarà l'import.

13. Jurisdicció Aplicable

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.
Tot això sense perjudici de la facultat del Client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.
En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Madrid.Avís Legal - Condicions Generals de Venda - Protecció de Dades - Crèdits